Výzva OP LZZ – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Vloženo: 23.06.2010

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Celková částka pro tuto výzvu: 296.442.249,- Kč

Oblast podpory: 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Cíl podpory:

Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Specifické cíle

 • Podpora a rozvoj poradenských služeb a jejich aplikací, vedoucí k aktivizaci a motivaci k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
 • Podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.
 • Podpora tvorby a aplikace integrovaných programů pro skupiny znevýhodněné na trhu práce založených na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů a   podniků na všech úrovních.

Podporované aktivity

V rámci této oblasti podpory budou prováděny zejména následující činnosti:

 • podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání;
 • podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod. ) k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení a přispění k průběhu a úspěšnému dokončení dalšího profesního vzdělávání;
 • podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce místních iniciativ, sociálních partnerů a dalších spolupracujících organizací s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost a zapojením doprovodných opatření;
 • podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, včetně pracovních míst na zkoušku, pro získání pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a návyků);
 • podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny.

Důraz bude kladen na propojení činností a zahrnutí všech nutných aktivit pro úspěšnou realizaci projektu. V každém projektu by měla být obsažena aktivita spojená s tvorbou či udržením pracovního místa, avšak je nutné dbát na komplexní přístup a vzájemnou provázanost aktivit, tedy i implementaci aktivit směřujících k sociální integraci klientů. Tato komplexnost bude představovat významnou podmínku pro realizaci aktivit v rámci této oblasti podpory.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou této oblasti podpory jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Cílová skupina je rozdělena do dvou podskupin – Přímá intervence a Intervence po resocializaci.

a) Podskupina Přímá intervence je zaměřena na osoby, které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, ale jejich sociokulturní status jim umožňuje vstoupit do programů zaměstnanosti bez nutnosti nejdříve absolvovat programy sociální integrace. Navíc jsou v této podskupině uvedeni váleční veteráni, což jsou fyzické osoby, které byly minimálně 1 měsíc nasazeny do válečných konfliktů, válečných misí, apod., které se po návratu domů dostaly do různých problémů – závislosti na návykových látkách, psychických problémů, rozpadů rodin, nezvládnutí finanční reality po výpadku vysokých příjmů, atd. – a jsou z těchto důvodů sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Přímá intervence:

 • osoby do 25 let věku (včetně mladistvích do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace;
 • fyzické osoby starší 50 let;
 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;
 • osoby se zdravotním postižením;
 • osoby pečující o osobu blízkou;
 • imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR;
 • veteráni válečných konfliktů – fyzické osoby, které byly minimálně 1 měsíc nasazeny do válečných konfliktů, válečných misí, apod.

V případě podskupiny imigrantů a azylantů se jedná o cizince, kteří jsou skutečně sociálně vyloučeni anebo jim sociální vyloučení hrozí, a to nejen z důvodu odlišné státní příslušnosti, ale i z dalších možných příčin jako je věk, postižení, závislosti, apod. Na cizince, u kterých se přímé nebezpeční sociální exkluze nepředpokládá, jde zejména o osoby s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR, které jsou jinak sociálně adaptovány, se v oblasti zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti vztahuje oblast podpory 2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

b) Pro specifické skupiny osob uvedené v podskupině Intervence po resocializaci bude tato oblast podpory úzce navazovat na výstupy oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb a 3.2 Podpora sociální integrace romských komunit, které zabezpečují sociální podmínky umožňující vstup do programů zaměstnanosti a následně plnohodnotný vstup na trh práce. Cílovou skupinou jsou tedy osoby, které bez předchozí resocializace není možné přímo zařadit do programů zaměstnanosti. Intervence po resocializaci:

 • osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody – fyzické osoby, které se připravují na propuštění ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a začlenění do společnosti a na trh práce;
 • fyzické osoby po ukončení trestu odnětí svobody;
 • osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin;
 • osoby závislé na návykových látkách.

Typy projektů

V rámci této výzvy je možné realizovat:

 • regionální grantové projekty;
 • nadregionální grantové projekty.

Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území v rámci jednoho kraje a musí být uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny. Sídlo žadatele (předkladatele

regionálního projektu) může být kdekoliv na území České republiky, ale činnosti projektu musí být v rozhodující míře uskutečněny v regionu, pro který byla žádost podávána a který bude mít z realizace projektu prospěch. Případné uskutečnění činnosti v sousedícím regionu musí být řádně zdůvodněno v žádosti a je přípustné pouze pokud je nezbytné pro dosažení cílů projektu. Za cílovou skupinu příslušného regionu se považují osoby, které mají bydliště, převažující místo výkonu práce, účastní se vzdělávání nebo se převážně zdržují na území daného kraje.

Nadregionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny z dvou a více krajů (popř. z celé republiky, s výjimkou hl. m. Prahy). Jednotlivé činnosti těchto nadregionálních projektů mohou být organizovány na libovolném odůvodnitelném místě v ČR (např. na místě s nejlepší dopravní dostupností, na místě se specifickým vybavením apod.). Bližší informace jsou obsaženy v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ, která je součástí tzv. Desatera OP LZZ a je dostupná na www.esfcr.cz.

Vymezení žadatelů o finanční podporu

 • obce a organizace zřizované obcemi;
 • místní a občanské iniciativy – jedná se o místní partnerství (volná sdružení obcí, samospráv, sociálních partnerů či neziskového sektoru);
 • nestátní neziskové organizace:

občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;
obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

 • vzdělávací a poradenské organizace – právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích nebo poradenských služeb, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol.

Pro každého žadatele musí platit, že splňuje podmínky OP LZZ i všechna stanovená pravidla pro realizaci projektů podporovaných z OP LZZ a také oprávněnost žadatele (viz Příručka

pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ, která je součástí tzv. Desatera OP LZZ dostupného na www.esfcr.cz). Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako  prostředník.

Důležité! Jeden žadatel smí v rámci této výzvy předložit maximálně dvě projektové žádosti, kdy každý z těchto projektů bude odlišně zaměřen. V rámci předkládaných projektů je přípustné partnerství, přičemž za partnery žadatele se zde považují obce a organizace zřizované obcemi, místní a občanské iniciativy, výše uvedené nestátní neziskové organizace a vzdělávací a poradenské organizace. Pro všechny partnery platí identické podmínky jako pro žadatele. Role partnera, včetně jeho podílu na konkrétních aktivitách projektu, popř. části prostředků finanční podpory, musí být popsána žadatelem již v Žádosti o finanční podporu z OP LZZ, konkrétně v části Způsob zapojení partnerů do realizace projektu. V případě realizace projektu s partnery je žadatel povinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeho partnery odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ zveřejněné na www.esfcr.cz.

V případě, že je do projektu zapojen partner s finančním příspěvkem, musí být v rozpočtu jasně vymezeny jeho náklady! Blíže viz Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ.

Omezení výše finanční podpory na jeden projekt

Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 000 Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt: 6 000 000 Kč.

Uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoliv celkové náklady projektu).

Intenzita podpory

Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu. Žadatelé nemusí prokazovat vlastní zdroje pro financování projektů. V případě, že bude jejich projekt vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků na jeho realizaci, pokud není v právním aktu o poskytnutí podpory rozhodnuto jinak. Podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory. Proto musí předkladatel projektu zajistit, aby plánovaná podpora aktivit projektu nenaplňovala znaky veřejné podpory podle čl. 87 Smlouvy o ES. Výjimku tvoří projekty zaměřené na podporu vytváření nových pracovních míst formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů, kde musí být veřejná podpora zvažována. V případě, kdy jsou nová pracovní místa vytvořena u podnikatelských subjektů, lze v rámci této výzvy podporu poskytnout podle nařízení o podpoře de minimis (nařízení Komise ES č. 1998/2006), nebo podle nařízení o blokové výjimce (nařízení Komise ES č. 800/2008), nebo podle dočasného rámce. Bližší informace týkající se veřejné podpory jsou obsaženy v příručce Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ, která je dostupná na www.esfcr.cz. Míra podpory v rámci nařízení o podpoře de minimis a podle dočasného rámce je v rámci této výzvy možná až do výše 100% vynaložených mzdových nákladů. V současné době je možné čerpání veřejné podpory podle dočasného rámce do 31. 12. 2010. Problematika veřejné podpory není součástí hodnocení projektové žádosti a bude posuzována u úspěšných projektů v průběhu jejich realizace.

Více informací naleznete v příloze a na stránkách http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-gp-3-3-integrace-socialne-vyloucenych