Vláda schválila nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vloženo: 31.03.2010

Tento plán je již čtvrtým v pořadí. Formuluje politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro období let 2010 – 2014 vytipována jako důležitá a prioritní.

„Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo již v minulosti ke zlepšení přístupu státu k občanům se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny osob důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti,“ řekl ministr Kocáb.

Významnou událostí, která ovlivnila přípravu i podobu předkládaného Národního plánu je skutečnost, že Česká republika v září 2009 ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou v prosinci 2006 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Úmluva navazuje na sedm již existujících lidskoprávních úmluv OSN. Nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním postižením. Za mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, k rehabilitaci, k informacím a komunikaci. Národní plán vychází z této Úmluvy.

Je rozdělen do 18 samostatných kapitol. Každá kapitola obsahuje citaci příslušného článku Úmluvy, stručný popis stávajícího stavu, cílů, kterých má být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.

Stěžejní úkoly:

Důsledné uplatňování principu inkluzivního vzdělávání pro žáky a studenty se zdravotním postižením všude tam, kde je to možné, návazná systematická podpora studentů se zdravotním postižením v rámci terciárního stupně vzdělávání.
Hledání nových progresivních nástrojů pro zlepšení situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ke konci roku 2009 bylo na úřadech práce registrováno okolo 68 000 uchazečů se zdravotním postižením. V příštím období bude nezbytné provést celkovou revizi systému podpory zaměstnanosti této skupiny osob, včetně vyhodnocení dopadů souvisejících systémů (sociální, daňový).
Systematické pokračování v odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb, které byly postaveny ještě před účinností stavebního zákona, který bezbariérovou výstavbu uložil.
Zachování specifických dotačních programů pro organizace občanů se zdravotním postižením, jejichž cílem je zabezpečení veřejně účelných i vzájemně prospěšných aktivit pro tyto osoby.
„Česká republika se v posledních dvou desetiletích zařadila mezi státy, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do života společnosti. Systematicky usilovala o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně zdravotně postižených dotýkají, s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života. Proto vítám nový a ambiciózní vládní plán na jejich další integraci. Měl by mimo další zvýšit vážnost a důstojnost osob se zdravotním postižením ve společnosti,“ řekl ministr Kocáb.

zdroj:www.vlada.cz