Téměř 6 milionů korun podpoří rozvoj ostravských sociálních služeb

Vloženo: 01.07.2024

Sociální služby v Ostravě hrají důležitou úlohu při zvyšování životního standardu obyvatel, kteří pro svůj specifický zdravotní nebo sociální hendikep potřebují pomoci s překonáním nelehké situace. Město Ostrava podpořilo 29 žádostí na podporu sociálních služeb a rozdělilo tak 5,8 milionů korun na projekty v různých oblastech.

Prioritou tohoto dotačního programu města Ostravy je zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší prostřednictvím zlepšování materiálně technického zázemí nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a související aktivity. Nově byl dotační titul rozšířen o téma podpory neziskových organizací působících v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality se zaměřením na poskytování systematické celoroční činnosti pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním a negativními jevy.

„Je to jeden z mála dotačních titulů, určených pro poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit, jenž neslouží k financování běžných provozních výdajů, ale který je možno použít na   výdaje investičního charakteru. Ze 40 přihlášených projektů schválilo zastupitelstvo města 29 doporučených žádostí, které splnily stanovené dotační podmínky, a to v celkové výši 5,8 milionů korun,“ zpřesnil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Záměrem dotačního titulu je podpořit zejména investiční projekty organizací, u kterých již byla přiznána dotace z externích zdrojů (MSK a EU) a u kterých je i povinná spoluúčast na jejich financování. Dále takové projekty, které jsou zaměřeny na finančně nákladné rekonstrukce a opravy, ale také např. na pořízení kompenzačních pomůcek pro klienty a podobně.

„Největší podíl podpořených projektů směřuje do oblasti zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší. Téměř 5 milionů korun tak přispěje 25 organizacím například na nákup motorových vozidel potřebných pro práci s osobami se zdravotním znevýhodněním, ale také např. na rekonstrukci pobytových prostor, na nákup průmyslové pračky, koupacího lůžka či potřebného zařízení pro zkvalitnění poskytovaných služeb klientům,“ upřesňuje použití dotací náměstek Pražák. Mezi podpořené organizace v této oblasti patří např. Centrum sociálních služeb Ostrava (např. pomoc osobám bez přístřeší), Armáda spásy v České republice (např. zvýšení úrovně kvality a hygienického standardu v Azylovém domě pro ženy a matky Adelante), Slezská diakonie (např. pořízení automobilu pro pečovatelskou službu ELIM) nebo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje (např. podpora dostupnější osobní asistence na Ostravsku a Frýdeckomístecku), Charita Ostrava (např. vybavení pro charitní dům sv. Alžběty) a další.

V rámci zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence podpořilo město Ostrava záměry organizace RENARKON (např. obnova a zabezpečení technického vybavení služeb), Modrý kříž v České republice (např. zlepšení materiálně technického vybavení poradny v Ostravě-Porubě) a Slezskou diakonii (např. EXIT – projekt podpory terapeutické komunity pro nezletilé a mladé dospělé). Částka 200 tis. Kč z rozpočtu města také přispěje na záměry Salesiánského střediska volného času Don Bosco, a to na pořízení sedmimístného osobního automobilu, který budou využívat za účelem celoroční práce s ohroženými dětmi a mládeží.

Ilustrační foto. V Duhovém domě Ostrava. Autor: Jiří Zerzoň

Ilustrační foto. V Duhovém domě Ostrava. Autor: Jiří Zerzoň