Pomozte dětem – semínáře pro zájemce o příspěvek

Vloženo: 24.05.2010

Pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) – sbírkového projektu Pomozte dětem! Vás zvou na semináře k pravidlům a podmínkám výběrového řízení 12.ročníku Pomozte dětem! Cílem semináře je posílit kvalitu předkládaných projektů a poskytnout efektivní formou všem žadatelům možnost zodpovězení individuálních dotazů. Veřejné výběrové řízení 12. ročníku vyhlašujeme 17. května 2010.
Kapacita seminářů je omezena!

Výběrové řízení:   Vyhlášeno  17. května 2010, uzávěrka  30. června 2010, do 16 hodin.

HLAVNÍ CÍLE

 1. zvýšení kvality života dětí
 2. vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace
 3. podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí

cílové skupiny

Sbírka podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší osmnácti let, žijí na území České republiky a jsou ohroženi či znevýhodněni:

 • výchovnými a vývojovými problémy – VVP

děti s problémy ve škole nebo doma, děti ohrožené životem na ulici, děti hledající pozitivní náplň volného času, neorganizovaná mládež, mládež v období pubescence – do této skupiny spadá např. činnost nízkoprahových zařízení, středisek volného času apod.

 • životem mimo vlastní rodinu – ŽMR

děti a mladí lidé žijící v pěstounské péči, v ústavních zařízeních nebo např. v soukromém dětském domově; děti, které jsou trvale bez vlastní rodiny

 • týráním, zneužíváním a zanedbáváním – TZ

děti ohrožené násilím v rodině, děti fyzicky či psychicky týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané, děti ze sociálně slabšího či vyloučeného prostředí, děti z dysfunkčních rodin – do této skupiny patří např. práce typu azylového zařízení, terapeutických středisek, krizových center apod.

 • tělesným, duševním nebo smyslovým postižením – ZP

tato skupina souvisí s činností stacionářů, speciálních školních zařízení pro děti s postižením, s respitní péčí, přepravou dětí s postižením, osobní asistencí apod.

 •  drogovou či jinou závislostí – DZ

adolescentní mládež, experimentující s návykovými látkami, děti ohrožené jinými závislostmi, děti závislých rodičů – do této skupiny patří prevence, práce protidrogových zařízení, kontaktních center, terapeutických komunit apod.

 • jinými nepříznivými životními podmínkami – JP

děti uprchlíků, děti žijící dlouhodobě v izolovaném/sociálně vyloučeném prostředí, děti a mládež z minoritních komunit, děti zasažené živelnou nebo humanitární katastrofou apod. Sem spadá práce uprchlických center (na území ČR), komunitních středisek v sociálně potřebných lokalitách apod.

oprávněnost žadatele

Příspěvek ze sbírkového projektu Pomozte dětem! může obdržet a požádat o něj pouze nestátní nezisková organizace (NNO) registrovaná v ČR. Přípustné jsou následující tři právní formy NNO:

 • občanské sdružení
 • obecně prospěšná společnost
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb

Každá NNO – samostatná právnická osoba – smí předložit maximálně 2 projektové žádosti:

tzn. jedenkrát ad a) + jedenkrát ad b)

a) Klasickou žádost – ta je zaměřena na přímou práci s ohroženou či znevýhodněnou skupinou dětí, přičemž maximální výše požadavku nesmí přesáhnout 350 000 Kč.

b) Žádost o individuální příspěvek – pro jedno konkrétní dítě nebo více dětí žijících v jedné rodině. Maximální výše požadavku u této žádosti nesmí přesáhnout 35 000 Kč.

Individuální příspěvek umožňuje podpořit ze sbírkového projektu Pomozte dětem! konkrétní fyzické osoby. Žádost o individuální příspěvek podává NNO ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte/dětí. Rozdíl v podání žádosti o individuální příspěvek je především ve zpracování projektu (viz Pokyny k vyplnění formuláře k individuálnímu projektu – str. 8).

Kofinancování

V případě, že finanční částka, o kterou žádáte v Pomozte dětem!, nepokrývá 100 % nákladů projektu, je nezbytné uvést všechny další finanční zdroje v tabulce B3 – Předpokládané zdroje financování.

Délka realizace projektu

Projekt musí být zahájen mezi 1. 11. 2010 až 1. 1. 2011 a doba realizace projektu nesmí skončit později než 31. 12. 2011. Doba realizace projektu musí být 12, 13, nebo max. 14 měsíců.

Žádost musí být odevzdána do středy 30. června 2010 do 16 hodin do sídla NROS. Nerozhoduje datum na poštovním razítku podání, rozhodující je doručení žádosti do sídla NROS včas. Kompletní projektová žádost má dvě základní části (tištěnou a elektronickou verzi), které musí být odevzdány v jedné obálce.

Náležitosti obálky:

VVŘ – 12. ročník PD

Adresa: NROS – Pomozte dětem!

Jelení 196/15

118 01 Praha 1

KONTAKTY:

Nadace rozvoje občanské společnosti – sbírkový projekt Pomozte dětem! – Jelení 15/196, 118 00 Praha 1

227 217 211 – Kateřina Dvořáková – sekretariát NROS

227 217 251 – Blanka Šrámková – vedoucí projektu

227 217 252 – Andrea Matoušková – koordinátorka projektu

227 217 254 – Lenka Marečková – grantová koordinátorka

227 217 258 – Alena Šváchová – koordinátorka sbírkových akcí

227 217 257 – Kateřina Šoltésová – asistentka marketingu – dobrovolnice

227 217 222 – Marie Uhlířová – finanční manažerka

e-mail: pomoztedetem@nros.cz

http://www.pomoztedetem.cz

http://www.nros.cz

Podrobné informace naleznete na http://www.pomoztedetem.cz/index.php?cmd=article&id=124