Pečujete o svou blízkou osobu? Nemusíte na to být sami!

Vloženo: 02.04.2024

Je přirozené, že každý člověk chce zůstat co nejdéle tam, kde se cítí nejlépe – doma. A to i v případě nemoci a v případě, kdy se mu zdravotní stav zhoršuje a potřebuje pomoc jiné osoby. Péče mezi blízkými osobami, tzv. neformální péče, plní nezastupitelnou roli. Všichni lidé, kteří takto pečují o jiné, často své blízké, příbuzné, si zaslouží uznání.

Péče se může postupně stávat velmi náročnou – fyzicky i psychicky. Je důležité uvědomit si, že jako pečující osoby můžete pociťovat únavu a vyčerpání. Můžou Vás zaplavovat pocity, že pokud péči o své blízké nezvládáte, nejste dobrými příbuznými, když jim nejste schopni poskytovat maximum potřebné péče. Fyzická i psychická únava je přirozenou reakcí lidského organismu. Není to nic, za co byste se měli obviňovat, že jste slabí nebo neschopní.

Zároveň je ale důležité uvědomit si, že na péči nemusíte být sami. Můžete využít pomoci odborníků, kteří se na poskytování pomoci jiným lidem specializují. Využít pomoc jiných při péči o Vaši blízkou osobu není známkou Vaší slabosti. Naopak. Umožní Vám to na chvíli si odpočinout a pošetřit si vlastní síly, abyste o svou milou osobu mohli pečovat i nadále. Umožní Vám to také získat nové znalosti a dovednosti, jak péči lépe zvládat.

V článku se dozvíte:

Jaké možnosti pomoci můžete využít?

Informační materiály

V materiálech najdete informace, rady a návody, které Vám poskytnou podporu při péči o blízkou osobu, přinesou odpovědi na otázky, které si kladete a nasměrují Vás k další pomoci, pokud ji hledáte.

Video spoty Moravskoslezského kraje (odkazy na YouTube)

Poděkování pečujícím               Nezvládám pečovat                  Péče o dospělou osobu s postižením

Paliativní péče                          Kompenzační pomůcky            Péče o seniory

Svépomocné skupiny                Sociální služby

Svépomocné a podpůrné skupiny

Významnou roli v pomoci neformálním pečujícím mohou hrát svépomocné skupiny. Tím, co pomůže, je vědomí, že nejste sami, kteří v takové situaci jsou, že pocity, které prožíváte, jsou společné i pro další osoby. Svépomocné skupiny mají význam jako účinný nástroj sdílení – sdílení nejen strastí, ale také zkušeností, radostí, tipů na možnosti další pomoci apod.

Svépomocná skupina SILOE pro osoby pečující o osoby s poruchami paměti

Svépomocná skupina Anulika pro rodiny pečující o děti se SMA, dystrofiemi, DMO a dalšími neurologickými onemocněními

Podpůrné skupiny Charity Ostrava pro osoby pečující o osoby s demencí

Rodičovské a sourozenecké skupiny dětí s autismem centra Autismus bez cenzury

Online besedy a skupiny pro pečující, Pečuj doma

Svépomocná setkání pozůstalých, Mobilní hospic Ondrášek

Další svépomocné skupiny na území Moravskoslezského kraje

Sociální služby

Na území města Ostravy je dostupná síť sociálních služeb, které Vám mohou pomoci ulehčit Vaši situaci. Využít můžete např. pečovatelskou službu, odlehčovací službu, osobní asistenci aj.

Katalog sociálních služeb na území města Ostravy

Mobilní aplikace SOCIOPOINT

Nejen sociálním pracovníkům je při hledání řešení obtížných sociálních situací k dispozici přehledná mobilní aplikace SOCIOPOINT. Její předností je možnost vyhledání stěžejních informací, zejména kontaktů na organizace a úřady, i v režimu off-line, bez připojení k internetu.

Pomoc prostřednictvím dávkového systému

Příspěvek na péči
Jedná se o dávku, která slouží k zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči se hradí pomoc, kterou může poskytovat jak sociální služba, tak neformální pečující.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením mohou mít nárok na příspěvek na mobilitu. Jedná se o opakující se dávku, na kterou vzniká nárok osobám starším 1 roku věku za splnění dalších podmínek. Mezi tyto podmínky patří např. nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P či další zřetele hodné případy, opakovaná doprava za úhradu v kalendářním měsíci aj.

Osoby se zdravotním postižením mohou mít nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, a to v případě, že jejich zdravotní postižení má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Mezi další podmínky pro vznik nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku mj. patří, že zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Zvláštní pomůcka musí osobě umožnit sebeobsluhu nebo ji musí potřebovat k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

Ošetřovné
Jedná se o dávku, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že jiná fyzická osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. To neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Dlouhodobé ošetřovné
Jedná se o dávku nemocenského pojištění. Jejím účelem je umožnit osobám se zhoršeným zdravotním stavem, případně osobám v terminálním stádiu života, setrvat v domácím prostředí, a osobám, které o ně pečují (jejich blízkým) kompenzovat ztrátu výdělku z důvodu zajišťování péče o nemocnou osobu. Pro vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné musí být splněné podmínky na straně ošetřované osoby i na straně ošetřující osoby.

Invalidní důchod
Invalidní důchod je dávkou důchodového pojištění. Prostřednictvím této dávky stát kompenzuje osobám se zdravotním postižením sníženou schopnost uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se rozlišuje podle stupňů invalidity. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti.

Další užitečné odkazy

Pečuj doma
Komplexní podpora pečujícím – povzbuzení, rada, informace, vzdělávání, prostor pro sdílení a individuální provázení – tak, aby byli schopni zvládnout péči doma. Bezplatná linka pro pečující 800 915 915.

Moravskoslezský kruh
Podpůrné a svépomocné aktivity pro pečující, seniory a osoby se zdravotním postižením. Přednášková, poradenská, publicistická a nakladatelská činnost. Aktuální informace a online poradna.

Jak se v tom všem zorientovat? Jak zvolit to nejlepší možnost?

Průvodcem ve Vaší situaci můžou být sociální pracovnice a pracovníci. Informace o možnostech pomoci, které budou nejlépe odpovídat Vaší situaci, kontakty na sociální pracovnice a pracovníky a kontakty na dostupné sociální služby Vám poskytne také místo prvního kontaktu SOCIOPOINT, a to anonymně a bezplatně.

SOCIOPOINT můžete navštívit v budově Nové radnice na Prokešově náměstí v centru Ostravy, můžete zatelefonovat na bezplatnou linku 800 700 650 nebo napsat e-mail na sociopoint@ostrava.cz.