Nadace PRECIOSA vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2010

Vloženo: 04.06.2010

Grantová pravidla:

Nadace PRECIOSA bude rozdělovat nadační příspěvky (granty) pro tyto oblasti činnosti:

a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži.

b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti.

Žadatelé – příjemci grantu:

Nadační příspěvky z výnosů prostředků NIF mohou být poskytnuty na předložené projekty pouze právnickým osobám (organizace a instituce), které jsou registrovány na území České republiky. Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, že nejméně 95% příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží do realizace projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).

Podmínky a termíny podávání žádostí:

Žádost o grant se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou do 30. června 2010.

Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou.

Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) nepřekročí 100 tisíc Kč. Žadatel může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt.

Bližší informace a formuláře naleznete na ZDE